LAP - Laboratori d'Anàlisis Palinoḷgiques

Unitat de Botànica

Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia
Facultat de Ciències. Universitat Autònoma de Barcelona
E-08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Última Actualització: 15 de setembre de 2018
Informació editada pel Laboratori d'Anàlisis Palinològiques

Aerobiologia / Paleopalinologia Aerobiologia Paleopalinologia

Aerobiologia

Paleopalinologia

Universitat Auṭnoma
de Barcelona