Subscripció

RSS

La subscripció RSS et permet rebre alertes quan hi ha canvis en aquesta web.

RSS Prediccions XAC (Catalunya) i Novetats

Butlletí

Si et subscrius al butlletí rebràs, així que es publiqui, el PDF de la predicció dels principals pòl•lens i espores al•lergògens de la setmana a Catalunya (XAC).

Subscripció a la predicció de la setmana en PDF

» Donar-se de baixa de rebre el/s butlletí/ns

Les adreces electròniques i els noms introduïts en aquest lloc s'utilitzaran exclusivament per a l'enviament del butlletí/ns i no es faran servir amb cap altra finalitat ni es posaran a disposició de tercers.